Ubezpieczenie OC Wspólnoty Mieszkaniowej

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Wspólnoty Mieszkaniowej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia:

Zakres ochrony: 

Odpowiedzialność Cywilna ustawowa z reżimu deliktowego i kontraktowego z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia za szkody na osobie i mieniu wyrządzone osobom trzecim. Ochrona obejmuje odpowiedzialność Ubezpieczonego za straty, które osoba trzecia poniosła (starty rzeczywiste) oraz korzyści, które mogłaby osiągnąć (utracone korzyści), gdyby nie wyrządzono jej szkody z włączeniem:

 • za szkody wyrządzone nieumyślnie, w tym na skutek rażącego niedbalstwa
 • za szkody powstałe w związku z organizowaniem imprez dobrowolnych nie podlegających ubezpieczeniu obowiązkowemu
 • za szkody powstałe w nieruchomościach użytkowanych przez Ubezpieczonego na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu lub na podstawie innej umowy o podobnym charakterze
 • za szkody powstałe w następstwie przeniesienia ognia
 • za szkody powstałe w następstwie awarii instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub klimatyzacyjnych, w tym szkody spowodowane cofnięciem się cieczy w urządzeniach kanalizacyjnych
 • za szkody wyrządzone przez podwykonawców Ubezpieczonego (z zachowaniem prawa regresu)
 • za szkody wyrządzone podwykonawcom przez Ubezpieczonego, o ile podwykonawca nie jest Ubezpieczonym
 • za szkody w postaci kosztów odtworzenia dokumentów powierzonych Ubezpieczonemu w związku z prowadzoną przez niego działalnością
 • za szkody wyrządzone najemcom przez wynajmującego

Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody wynikające z nieszczelności dachów, stolarki okiennej i złącz budowlanych, ryzyka awarii instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej oraz CO, upalenie się przewodu 0, przepięcia, a także Odpowiedzialność Cywilna ustawowa Wspólnoty za szkody na osobie i mieniu wyrządzone osobom trzecim w związku z posiadanym mieniem wspólnym, a w szczególności za szkody powstałe w związku z posiadaniem:

 • budynku (budynków) wraz z pomieszczeniami dodatkowymi, takimi jak piwnice, wózkownie, schowki, garaże, suszarnie
 • miejsc postojowych znajdujących się na terenie nieruchomości wspólnej
 • placów, trawników, dziedzińców, ogrodów, drzew i roślin
 • wszelkiego typu instalacji w jakie wyposażona jest nieruchomość wspólna
 • urządzeń rekreacyjnych, placów zabaw, boisk znajdujących się na terenie nieruchomości wspólnej 

Uwaga!
Brak franszyz redukcyjnych i integralnych!

Dodatkowo szereg rozszerzeń, a wśród nich:

 • włączenie Odpowiedzialności Cywilnej Wspólnot Mieszkaniowych
 • OC podwykonawców
 • klauzula poszukiwania źródła wycieków
 • klauzula Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Członków Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej

W ramach programu wypłacono dotychczas 100% zgłoszonych szkód!

 
Poznaj szczegóły ubezpieczenia! Skontaktuj się z nami! Tel. +48 666 377 534 / e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Zobacz także:

Ubezpieczamy ONLINE!