Ubezpieczenie Spółdzielni Mieszkaniowej • Broker Ubezpieczeniowy

Najbardziej kompleksowy program ubezpieczeniowy na rynku polskim, dedykowany Spółdzielniom Mieszkaniowym.

Autorski program ubezpieczeniowy „DOM POD OCHRONĄ” opracowany został w 2019 roku. Jego twórcami są brokerzy CONECTO BROKER, specjaliści z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w obsłudze ubezpieczeniowej sektora nieruchomości mieszkalnych.

Program charakteryzuje najszerszy zakres ubezpieczenia na rynku, konkurencyjne stawki ubezpieczeniowe, elastyczne sumy gwarancyjne i uproszczona procedura likwidacja szkód, z dedykowanym likwidatorem.

Spółdzielniom korzystającym z programu wypłacono dotychczas 100% należnych odszkodowań!

Program ubezpieczeniowy „DOM POD OCHRONĄ” gwarantuje optymalne ubezpieczenie Spółdzielni i jej Członków. 

Program obejmuje:

Ubezpieczenie Assistance Członków Spółdzielni Mieszkaniowej.

Klauzula ASSISTANCE dla Mieszkańców Spółdzielni!

W przypadku wystąpienia zdarzenia objętego zakresem polisy All Risks, jeśli budynek lub lokal w wyniku zdarzenia został zniszczony i nie nadaje się do użytku, lub przebywanie w nim stwarza zagrożenie (przy czym zagrożenie jest ustalone przez upoważniony podmiot do wydawania takich decyzji) – ubezpieczenie pokrywa koszty:

 • poniesione na tymczasowe zakwaterowanie (lokale zastępcze) właścicieli lub najemców lokali mieszkalnych, wykwaterowanych w wyniku zdarzenia szkodowego, nakazu opróżnienia z decyzji administracyjnej
 • zorganizowania transportu mienia do wskazanego przez Ubezpieczonego miejsca przechowywania
 • przechowywania ocalałego mienia w miejscu wskazanym przez Ubezpieczyciela jeśli Ubezpieczony nie posiada lokalu zastępczego
 • dozoru mienia w miejscu powstania szkody

 

Skontaktuj się z nami: tel.  +48 502 343 036

Ubezpieczenie OC Członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego Członka Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej za szkody wyrządzone spółdzielni mieszkaniowej będące następstwem wypadków powstałych w okresie ubezpieczenia.

Ochroną ubezpieczeniową objęta jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego z tytułu szkód powodujących roszczenia dochodzone przed sądami polskimi i rozstrzygane na podstawie polskiego prawa.

Spółdzielniom korzystającym z programu wypłacono dotychczas 100% należnych odszkodowań!

 

Skontaktuj się z nami: tel. +48 502 343 036

Ubezpieczenie OC Spółdzielni Mieszkaniowej

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia:

Zakres ochrony: 

Odpowiedzialność Cywilna ustawowa z reżimu deliktowego i kontraktowego z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia za szkody na osobie i mieniu wyrządzone osobom trzecim. Ochrona obejmuje odpowiedzialność Ubezpieczonego za straty, które osoba trzecia poniosła (starty rzeczywiste) oraz korzyści, które mogłaby osiągnąć (utracone korzyści), gdyby nie wyrządzono jej szkody z włączeniem:

 • za szkody wyrządzone nieumyślnie, w tym na skutek rażącego niedbalstwa
 • za szkody powstałe w związku z organizowaniem imprez dobrowolnych nie podlegających ubezpieczeniu obowiązkowemu
 • za szkody powstałe w nieruchomościach użytkowanych przez Ubezpieczonego na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu lub na podstawie innej umowy o podobnym charakterze
 • za szkody powstałe w następstwie przeniesienia ognia
 • za szkody powstałe w następstwie awarii instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub klimatyzacyjnych, w tym szkody spowodowane cofnięciem się cieczy w urządzeniach kanalizacyjnych
 • za szkody wyrządzone przez podwykonawców Ubezpieczonego (z zachowaniem prawa regresu)
 • za szkody wyrządzone podwykonawcom przez Ubezpieczonego, o ile podwykonawca nie jest Ubezpieczonym
 • za szkody w postaci kosztów odtworzenia dokumentów powierzonych Ubezpieczonemu w związku z prowadzoną przez niego działalnością
 • za szkody wyrządzone najemcom przez wynajmującego

Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody wynikające z nieszczelności dachów, stolarki okiennej i złącz budowlanych, ryzyka awarii instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej oraz CO, upalenie się przewodu 0, przepięcia, a także Odpowiedzialność Cywilna ustawowa Spółdzielni za szkody na osobie i mieniu wyrządzone osobom trzecim w związku z posiadanym mieniem wspólnym, a w szczególności za szkody powstałe w związku z posiadaniem:

 • budynku (budynków) wraz z pomieszczeniami dodatkowymi, takimi jak piwnice, wózkownie, schowki, garaże, suszarnie
 • miejsc postojowych znajdujących się na terenie nieruchomości wspólnej
 • placów, trawników, dziedzińców, ogrodów, drzew i roślin
 • wszelkiego typu instalacji w jakie wyposażona jest nieruchomość wspólna
 • urządzeń rekreacyjnych, placów zabaw, boisk znajdujących się na terenie nieruchomości wspólnej 

Uwaga! Brak franszyz redukcyjnych i integralnych! 

Dodatkowo szereg rozszerzeń, a wśród nich:

 • OC podwykonawców
 • klauzula poszukiwania źródła wycieków
 • klauzula Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Członków Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej

Spółdzielniom korzystającym z programu wypłacono dotychczas 100% należnych odszkodowań!

Poznaj szczegóły ubezpieczenia! Skontaktuj się z nami! Tel. +48 502 343 036

Ubezpieczenie Mienia Spółdzielni Mieszkaniowych od wszystkich ryzyk („All-Risks”)

Program ubezpieczeniowy „DOM POD OCHRONĄ” dedykowany Spółdzielniom Mieszkaniowym kompleksowo chroni całe mienie będące własnością SM lub administrowane przez SM, w szczególności przedmiotem ubezpieczenia są:

 • budynki i budowle wraz ze stałymi elementami a w szczególności okna wraz z zamknięciami i urządzeniami zabezpieczającymi, drzwi wewnętrzne w nieruchomości wspólnej, wykładziny sufitów, ścian i podłóg - na stałe związane z ich powierzchnią, schody wewnętrzne, wbudowane meble, sufity podwieszane, kominki, antresole oraz wszelkiego typu zabudowy, tynki i powłoki malarskie, instalacje centralnego ogrzewania, kotły centralnego ogrzewania, grzejniki, piece, trzony kuchenne, urządzenia sanitarne, skrzynki pocztowe wewnątrz budynku, kasety przywoławcze wind, anteny umocowane trwale na dachu lub ścianie budynku, drzwi wejściowe do budynku, bramy wjazdowe do garaży, kasety domofonów, rynny, okapy, parapety, kolektory słoneczne umocowane trwale na dachu, drzwi wejściowe do lokali i piwnic oraz okna zewnętrzne wraz z parapetami)
 • altany i budowle śmietnikowe, ogrodzenia, bramy wjazdowe, garaże oraz inne budowle stanowiące mienie spółdzielni mieszkaniowej
 • inne instalacje finansowane ze środków spółdzielni mieszkaniowej lub przekazane wspólnocie przez poprzedniego właściciela

Najszerszy zakres ubezpieczenia na rynku gwarantują klauzule m.in.:

 • ubezpieczenie maszyn od awarii
 • ubezpieczenie zastąpienia dla dźwigów osobowych
 • ubezpieczenie szkód elektrycznych powstałych w maszynach elektrycznych
 • ubezpieczenie aktów wandalizmu
 • ubezpieczenie kradzieży zwykłej 
 • ubezpieczenie szkód estetycznych (graffiti)
 • ubezpieczenie ryzyka przepięć/przetężeń
 • ubezpieczenie prac remontowo modernizacyjnych
 • ubezpieczenie prac budowlano-montażowych
 • ubezpieczenie ryzyka katastrofy budowlanej
 • ubezpieczenia podziemnych instalacji wodno-kanalizacyjnych i CO 
 • ubezpieczenie kosztów utraty wody
 • ubezpieczenie mienia lokatorów

Uwaga! Budynki ubezpieczamy do wartości odtworzeniowej, bez uwzględnienia stopnia zużycia technicznego. Brak franszyz redukcyjnych i integralnych!

Program „DOM POD OCHRONĄ” to profesjonalne zabezpieczenie interesów majątkowych spółdzielni mieszkaniowych i jej członków! Spółdzielniom korzystającym z programu wypłacono dotychczas 100% należnych odszkodowań!

a także wsparcie serwisu brokerskiego w zakresie m.in:

 • analizy ryzyk ubezpieczeniowych danego Zarządcy oraz Wspólnoty Mieszkaniowej 
 • rekomendacji zakresu ochrony ubezpieczeniowej
 • kontroli zgodności i poprawności umów/polis
 • wznowienia umów ubezpieczeniowych
 • monitorowania terminów ekspiracji polis ubezpieczeniowych oraz płatności składek
 • pomocy prawnej w ramach bieżącej obsługi umów oraz w procesie likwidacji szkód
 • pomoc w sformułowaniu roszczenia odszkodowawczego
 • likwidacji szkód (przygotowania procedury szkodowej, nadzór nad procesem, kontrole obiegu dokumentów, monitoring terminów, interwencje u TU, wsparcie prawne) 
 • przeprowadzanie szkoleń dla pracowników w zakresie obsługi programu

Program „DOM POD OCHRONĄ” to profesjonalne zabezpieczenie każdej Spółdzielni Mieszkaniowej i jej Członków!

Skontaktuj się z nami: tel. +48 502 343 036

Dane kontaktowe

Spółdzielnia Conecto Broker, ul. Towarowa 1, 64-100 Leszno, NIP 697-234-93-25 / REGON 380503063 / Sąd Rejonowy w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy KRS 0000736325

Conecto Broker Copyrights 2021

Uwaga: Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Więcej o  Polityce Cookies.  / Zobacz także: Politykę Ochrony Danych Osobowych

Niniejsza strona wykorzystuje pliki „cookies”. Kontynuując jej przeglądanie, wyrażasz zgodę na ich zbieranie oraz wykorzystywanie. Pamiętaj: warunki przechowywania lub dostępu do plików „cookies” można określić w przeglądarce. Szczegółowe informacje nt. plików „cookies” dostępne są w Polityce Cookies.